HTML KNJIGA

MARQUEE

   
   
  
Web stranicama  možemo dodati dinamiku. Na  stranicama se mogu vidjeti slova koja trepere ili kližu preko stranice. Ovo se može postići pomoću dva taga: <blink> i <marquee>. Netscape Navigator prepoznaje tag <blink>, a ne prepoznaje tag <marquee>, dok je kod Internet Explorera obrnuto. Međutim ova dva taga nemaju isti učinak. <blink> dovodi do treperenja teksta u jednom mjestu, dok <marquee> tag dovodi do klizanja teksta preko stranice. Iz tog razloga bi bilo dobro da istovremeno koristimo oba taga, umetnuta jedan u drugi, tako da će korisnici Explorera vidjeti tekst koji kliže, a korisnici Netscape Navigatora će vidjeti tekst koji treperi.

Evo kako izgleda učinak ova dva taga:

INTERNET

čiji je odgovarajaći HTML kod:

<marquee><blink>INTERNET</blink></marquee>

Vidjet ćemo samo jedan od ova dva efekta u zavisnosti od toga kojim browserom surfamo. Ako ovu stranicu promatramo iz Internet Explorera onda vidimo da riječ "INTERNET" klizi preko cijele širine stranice sa desna na lijevo. Ako pak stranicu promatramo iz Netscape Navigatora trebali bi vidijeti kako se ova riječ pali i gasi (treperi) u jednom mjestu. Ako imamo i jedan i drugi browser pogledajmo ovu stranicu u oba, da bi uvidjeli razliku. Naravno da tekst unutar ovih tagova možemo formatirati pomoću <font> taga kako bi  postigli što ljepši učinak. 

Pogledajmo ovaj obojeni pozdrav:

I N T E R N E T

HTML kod u ovom slučaju glasi:

<font face="Comic Sans MS" size="7"><marquee><blink> 
<font color="#0000ff">I</font>
<font color="#ff0000">N</font>
<font color="#00ff00">T</font>
<font color="#00ffff">E</font>
<font color="#ff1493">R</font>
<font color="#ffff00">N</font> 
<font color="#ff00ff">E</font>
<font color="#ff9300">T</font>
</blink></marquee></font>

Za svako slovo  posebno smo definirali boju, a  sva slova imaju veličinu 7.


Internet Explorerov <marquee> tag mnogo je bogatiji u opcijama. Pomoću atributa width, čija se vrijednost zadaje u pikselima ili u postocima širine stranice, možemo zadati da tekst klizi samo preko dijela stranice. Pomoću atributa bgcolor možemo zadati boju pozadine preko koje će tekst klizitii. U slijedećem primjeru  bijeli tekst klizi samo preko 50% širine stranice i to po crnoj pozadini:

INTERNET

Ovaj efekat će vidjeti samo korisnici Internet Explorera.


Ako želimo  promijeniti  smjer klizanja na desnu stranu to možemo postići atributom: direction="right". Sad će tekst kliziti sa lijeva na desno:

INTERNET
HTML kod izgleda ovako
<center>
<font size="7" color="#ffffff">
<marquee width="50%" bgcolor="#000000" direction="right"><blink> 
INTERNET
</blink></marquee></font></center>

Pomoću atributa behavior="alternate" možemo zadati tekstu da klizi naprijed - nazad:
INTERNET

 HTML kod izgleda ovako:

<center>
<font face="Arial" size="7" color="#ffffff">
<marquee width="50%" bgcolor="#000000" behavior="alternate"><blink> 
INTERNET
</blink></marquee></font>
</center>
   

 

Uvod Boje Uređivanje teksta 1 Uređivanje teksta 2 Liste
Linkovi Grafika Tablica1 Tablica2
Početak Home Kraj